Oficjalna strona Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie

Początki parafii prawosławnej pw. św. Jerzego sięgają 1951 roku. Wierni, którzy w 1947 roku przybyli głównie z woj. bialskopodlaskiego i osiedlili się w powiecie piskim[1], już od początku czynili starania o stworzenie warunków, w których mogliby modlić się według obrządku prawosławnego.

Pierwsze nabożeństwa, które sprawował ks. Anatol Bondar, odbywały się w prywatnym domu. Parafianie w miarę swoich możliwości przygotowali niewielkie pomieszczenie, które służyło jako miejsce modlitwy.

W 1954 roku stanowisko proboszcza miejscowej parafii objął ks. Aleksander Mamczur, który zamieszkał w Orzyszu. Jego następca, ks. Paweł Biełoboki, opiekujący się duchowo miejscową parafią od 1958 do 1968 roku, również mieszkał w Orzyszu, lecz w innym mieszkaniu. W latach pięćdziesiątych, tj. w okresie, gdy ludność ukraińska otrzymała pozwolenie na powrót w rodzinne strony, tutejsza parafia, podobnie jak sąsiednie, znacznie się zmniejszyła, co pociągnęło za sobą zubożenie tej wspólnoty m.in. pod względem materialnym. Świątynia, w której modlili się prawosławni, z braku funduszy na naprawę dachu, uległa poważnemu zniszczeniu.

W latach 1968 – 1970 proboszczem parafii był ks. Aleksander Makal, który na nabożeństwa dojeżdżał z Wojnowa.

W 1971 roku, gdy obowiązki duszpasterskie pełnił ks. Walerian Antosiuk, parafia ewangelicko – augsburska udostępniła część kaplicy, w której mogli modlić się wierni Kościoła prawosławnego. W 1981 roku[2], tj. w okresie probostwa ks. Aleksandra Szełomowa, prawosławnym przekazano drugą część świątyni, co pozwoliło im na pełną adaptację obiektu sakralnego na cerkiew. Ikonostas, który znajduje się do dnia dzisiejszego w orzyskiej świątyni, został wykonany przez parafianina z Magdanina k. Pisza.

Przez kolejne lata parafia była obsługiwana przez duchowieństwo z Wojnowa, a później z Mrągowa, za wyjątkiem lat 1985 – 1987, kiedy dojeżdżał tu ks. Mikołaj Sidorski z Ełku.

Obecnie nabożeństwa w Orzyszu są sprawowane raz w miesiącu przez ks. Adama Stefanowicza z Mrągowa. W 2002 roku, dzięki pomocy burmistrza, w świątyni przeprowadzono niewielki remont. Liczba wiernych uczestniczących na wspólnej modlitwie nie jest wysoka, co jest spowodowane tym, iż wielu parafian umarło, wyjechało, bądź w wyniku małżeństw mieszanych zmieniło wyznanie na rzymsko – katolickie.

W 2015 roku proboszczem zostaje ks. Jarosław Kupryjaniuk. Młody proboszcz postawił sobie za cel rewitalizację świątyni w Orzyszu. Dzięki usilnym staraniom i ciężkiej pracy swój projekt zrealizował wzorowo. Na dzień dzisiejszy cerkiew w Orzyszu jest wizytówką miasta.

 

[1] Najwięcej rodzin osiedliło się w Orzyszu i okolicach.

[2] A. Mironowicz, Katalog świątyń świątyń duchowieństwa, s. 103.